Notes on Kyoto and Japan

 


Shinzo Abe cách đây vài hôm có nói Putin giống như lãnh chúa tàn bạo thời chiến quốc thế kỷ 16 ở Nhật Bản, Oda Nobunaga (1534-1582), người kiểm soát tới 1/3 lãnh thổ Nhật Bản và thống nhất đất nước trước khi tự sát ở Kyoto.


Abe cho rằng đừng nên nói chuyện với Putin về nhân quyền và trong thời gian dài xây dựng chế độ độc tài ở Nga thông tin đã không được phân tích chính xác dẫn đến cuộc xâm lược sai lầm vào Ukraine.


Có hai khuynh hướng trái ngược nhau khi nói về Nobunaga. Một số miêu tả ông như một con ác quỷ, một tên bạo chúa tàn ác từ trong bản chất trong khi một số coi ông như một người anh hùng. Cái này cũng đúng với Putin ở VN.


Cách đây trong 440 năm, trong khi Nobunaga đi thăm chùa Honnō ở Kyoto, thuộc hạ là tướng Akechi Mitsuhide bất ngờ nổi dậy và đem quân đến bao vây. Mitsuhide ra lệnh phóng hỏa đốt chùa, còn Nobunaga tự sát trong biển lửa.


©archivu

| Designed by Colorlib