Notes on Kyoto and Japan

 GOOD BYE MYANMARKirin Holdings nhà sản xuất đồ uống Nhật Bản từ đầu năm đã cố gắng bán cổ phần cho người mua bên ngoài, bao gồm các công ty Mỹ và châu Âu, nhưng không tìm được và cuối cùng cũng phải bán toàn bộ cổ phần của mình tại Myanmar Breweries cho một công ty, một liên doanh với Myanma Economic Holdings thuộc sở hữu của quân đội.


Myanmar đang bất ổn từ khi quân đội nắm quyền là con nợ lớn thứ hai của TQ trong khu vực sau Lào, nước vừa được cảnh báo vỡ nợ sau Sri Lanka, VN đứng thứ ba.

©whenin.kyoto

| Designed by Colorlib